Kursy ADR

Kursy ADR Przewóz Drogowy Materiałów Niebezpiecznych Warszawa

Kursy ADR dotyczą zarówno kierowców zawodowych, którzy chcą zdobyć uprawnienia ADR, by mieć możliwość przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i osób, którym takie uprawnienia wygasły. Dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień dedykowany jest kurs ADR początkujący podstawowy oraz specjalistyczny. Kierowcy posiadający ważne uprawnienia ADR mogą przedłużyć je w ostatnim roku poprzez kursy ADR doskonalące.


Cel kursu ADR:

Celem kursu ADR jest wszechstronne i specjalistyczne przygotowanie kierowców do pracy z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski oraz za granicą. Posiadanie uprawnień ADR gwarantuje bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych przez kierowców działań oraz ich zgodność z bieżącym prawem dotyczącym przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Udział w szkoleniu ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – Umowie ADR.

Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę w wysokości 5000 zł


Wymagania do rozpoczęcia kursu ADR:

W kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy kat. B.


NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

10-12 maj podstawy
13-14 maj cysterny
15 maj egzamin

Miejsce prowadzenia zajęć:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa


Informacje na temat planowanego kursu ADR:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl


CENA KURSU


Kurs ADR początkujący


450 zł

300 zł

300 zł

300 zł

podstawowy specjalistyczny
cysterny
specjalistyczny
materiały wybuchowe
specjalistyczny
materiały promieniotwórcze
24 godziny wykładów – 3 dni 16 godzin wykładów – 2 dni 8 godzin wykładów – 1 dzień 8 godzin wykładów – 1 dzień

Zaliczka przy zapisie – 150 zł.
Wpłaty za kursy ADR można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu ADR!


Program kursu ADR:

1. Omówienie przepisów krajowych oraz międzynarodowych
2.  Obowiązki uczestników przewozu: nadawca, przewoźnik, odbiorca
3.  Dodatkowe wymagania, które muszą spełniać załogi pojazdu
4.  kontrola przewozu towarów niebezpiecznych
5.  Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
6.  Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań
7.  Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
8.  Dokumenty wymagane w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych

  • dokument przewozowy ( studium przypadków)
  • instrukcja pisemna dla kierowcy ( wyposażenie awaryjne)
  • inne dokumenty m.in. świadectwo dopuszczenia, zaświadczenie ADR

9.  Wyłączenia, czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi
10. Studium przypadków – „burza mózgów” (sytuacje występujące w praktyce i ich analiza


Kadra wykładowców na kursie ADR:

Wykładowcami na kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych są doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA). Posiadają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Straży Pożarnej.


Egzamin po zakończeniu kursu ADR:

Na zakończenie szkolenia uczestnicy biorą udział w egzaminie kończącym kurs ADR. Pozytywne zaliczenie egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy ADR, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w opakowaniach i luzem). Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.


100% zdawalności na ostatnim kursie ADR!


KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu ADR:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl

Prowadzimy także szkolenie: Nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Linia nauka jazdy prowadzi także szkolenia dla pracowników firm, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy w zakresie obowiązujących przepisów regulujących transport drogowy, kontrole na drodze i w przedsiębiorstwie, oraz zasady magazynowania towarów niebezpiecznych i postępowania po wypadku z udziałem takich materiałów.


Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu ADR:

1. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2012r. poz. 619 z późn. zm.)

2. Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych – ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.)

3. Umowa ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481).

4. Ustawa o transporcie drogowym – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).


Nowy ADR – zmiany od 2017

Nowy ADR – zmiany od 2021

Jak zostać kierowcą ADR?