Kursy ADR

Kursy ADR Przewóz Drogowy Materiałów Niebezpiecznych Warszawa

 Jeśli w najbliższym czasie kończy ci się ważność kursów ADR nie musisz się obawiać! Twoje uprawnienia zachowują ważność!


W dniu 26 marca 2020 r. Polska podpisała Umowę multilateralną M324, dotyczącą zaświadczenia szkolenia kierowców ADR oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu.

Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Świadectwa te zostaną odnowione na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie i zda egzamin przed 1 grudnia 2020 r. Nowy okres ważności rozpocznie się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.

W drodze odstępstwa, wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw zostanie przedłużona od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, o ile posiadacz świadectwa zda pozytywnie egzamin przed 1 grudnia 2020 r.

Umowa M324 będzie obowiązywać do 1 grudnia 2020 r. w przypadku przewozu na terytorium krajów, które ją podpisały. Jeżeli któryś z krajów ją wcześniej odwoła, będzie obowiązywała tylko w przypadku przewozu na terytorium kraju, które jej nie odwołało.

Powyższą umowę, oprócz Polski, podpisały 22 kraje europejskie:
Luksemburg, Niemcy, Austria, Norwegia, Francja, Irlandia, San Marino, Niderlandy, Czechy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Słowenia, Hiszpania, Słowacja, Grecja, Belgia, Włochy, Łotwa, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Szwecja.


Kursy ADR dotyczą zarówno kierowców zawodowych, którzy chcą zdobyć uprawnienia ADR, by mieć możliwość przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i osób, którym takie uprawnienia wygasły. Dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień dedykowany jest kurs ADR początkujący podstawowy oraz specjalistyczny. Kierowcy posiadający ważne uprawnienia ADR mogą przedłużyć je w ostatnim roku poprzez kursy ADR doskonalące.


Cel kursu ADR:

Celem kursu ADR jest wszechstronne i specjalistyczne przygotowanie kierowców do pracy z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski oraz za granicą. Posiadanie uprawnień ADR gwarantuje bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych przez kierowców działań oraz ich zgodność z bieżącym prawem dotyczącym przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Udział w szkoleniu ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – Umowie ADR.

Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę w wysokości 5000 zł


Wymagania do rozpoczęcia kursu ADR:

W kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy kat. B.


NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

  • 15.02.2021-17.02.2021 podstawy
  • 18.02.2021-19.02.2021 cysterny
  • 20.02.2021 egzamin

Miejsce prowadzenia zajęć:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa


Informacje na temat planowanego kursu ADR:

tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.plCENA KURSU


Kurs ADR początkujący


450 zł

300 zł

300 zł

300 zł

podstawowy specjalistyczny
cysterny
specjalistyczny
materiały wybuchowe
specjalistyczny
materiały promieniotwórcze
24 godziny wykładów – 3 dni 16 godzin wykładów – 2 dni 8 godzin wykładów – 1 dzień 8 godzin wykładów – 1 dzień

Zaliczka przy zapisie – 150 zł.
Wpłaty za kursy ADR można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu ADR!


Program kursu ADR:

1. Omówienie przepisów krajowych oraz międzynarodowych
2.  Obowiązki uczestników przewozu: nadawca, przewoźnik, odbiorca
3.  Dodatkowe wymagania, które muszą spełniać załogi pojazdu
4.  kontrola przewozu towarów niebezpiecznych
5.  Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
6.  Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań
7.  Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
8.  Dokumenty wymagane w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych

  • dokument przewozowy ( studium przypadków)
  • instrukcja pisemna dla kierowcy ( wyposażenie awaryjne)
  • inne dokumenty m.in. świadectwo dopuszczenia, zaświadczenie ADR

9.  Wyłączenia, czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi
10. Studium przypadków – „burza mózgów” (sytuacje występujące w praktyce i ich analiza


Kadra wykładowców na kursie ADR:

Wykładowcami na kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych są doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA). Posiadają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Straży Pożarnej.


Egzamin po zakończeniu kursu ADR:

Na zakończenie szkolenia uczestnicy biorą udział w egzaminie kończącym kurs ADR. Pozytywne zaliczenie egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy ADR, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w opakowaniach i luzem). Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.


100% zdawalności na ostatnim kursie ADR!


KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu ADR:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl

Prowadzimy także szkolenie: Nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Linia nauka jazdy prowadzi także szkolenia dla pracowników firm, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy w zakresie obowiązujących przepisów regulujących transport drogowy, kontrole na drodze i w przedsiębiorstwie, oraz zasady magazynowania towarów niebezpiecznych i postępowania po wypadku z udziałem takich materiałów.


Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu ADR:

1. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2012r. poz. 619 z późn. zm.)

2. Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych – ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.)

3. Umowa ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481).

4. Ustawa o transporcie drogowym – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).