Nowy ADR – zmiany od 2021

Nowy ADR już jest!

Rok 2021 przynosi nam kolejną nowelizację Umowy ADR dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Tradycyjnie już 1 stycznia 2021 r. jest datą ogłoszenia nowych przepisów, jednak okres przejściowy pozwala do końca czerwca stosować przepisy poprzedniej Umowy 2019-2021.

W tej kwestii również pandemia COVID-19 nie pozostała bez śladu. Zmiany, które wprowadza nam nowy ADR 2021-2023 nie są aż tak duże. Pomimo tego warto spojrzeć co i w jakim zakresie uległo nowelizacji. Z pewnością przyda się to Państwu w pracy, jako uzupełnienie odbytego już szkolenia, a być może również podczas przyszłych egzaminów przedłużających ważność posiadanych zaświadczeń ADR kierowcy.


Co nowego zatem w ADR 2021-2023?

 • Przede wszystkim – i tutaj dość fundamentalna zmiana – „Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)” nie jest już europejska! Od początku tego roku zmienia ona swoją nazwę na „Umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)”. Wynika to głównie z faktu, że coraz więcej nowych krajów spoza Europy przystępuje do Umowy lub już ją ratyfikowało np. Nigeria, Uzbekistan i inne.
 • Pojawiają się 4 nowe pozycje w wykazie towarów niebezpiecznych, określone nowymi numerami UN. Trzy z nich dotyczą klasy 1, a jedna klasy 6.2. Znajduje to oczywiście swoje odzwierciedlenie w konkretnych przepisach ogólnych i odpowiednich szczegółowych, które regulują zasady przewozu w poszczególnych klasach

UN0511 —   ZAPALNIKI ELEKTRONICZNE programowalne do prac strzałowych.
UN0512 —  ZAPALNIKI ELEKTRONICZNE programowalne do prac strzałowych.
UN0513 — ZAPALNIKI ELEKTRONICZNE programowalne do prac strzałowych.
UN3549 — ODPAD MEDYCZNY KATEGORIA A ZAKAŹNY DLA LUDZI stały lub ODPAD MEDYCZNY KATEGORIA A ZAKAŹNY tylko DLA ZWIERZĄT stały.

 • Rozszerzono, a w zasadzie uwzględniono możliwość zastosowania wyłączenia spod przepisów ADR w zakresie niektórych urządzeń, jak np. rejestratory danych i urządzenia do śledzenia ładunku przymocowane do/lub umieszczone w sztukach przesyłki, opakowaniach zbiorczych, kontenerach lub przedziałach ładunkowych pojazdów. Towary niebezpieczne (np. akumulatory litowe, ogniwa paliwowe) zawarte w takich urządzeniach mają spełniać wyłącznie poniższe warunki:
  • urządzenia są używane lub przeznaczone do użytku podczas przewozu;
  • towary niebezpieczne w nich zawarte (np. akumulatory litowe, ogniwa paliwowe) muszą spełniać obowiązujące wymagania ADR;
  • urządzenia powinny wytrzymywać wstrząsy i obciążenia występujące w normalnych warunkach przewozu.

Jeżeli jednak takie urządzenia przewożone są jako przesyłka, to należy zastosować odpowiednio wszystkie przepisy ADR oraz nadać właściwą nazwę przewozową wynikającą z wykazu towarów niebezpiecznych.

 • W nowym ADR zmieniono kilka definicji. W zakresie klasy 7 (materiały promieniotwórcze) pojawia się Moc dawki, która oznacza przestrzenny równoważnik dawki lub kierunkowy równoważnik dawki, na jednostkę czasu, mierzony w konkretnym punkcie. Usunięta została natomiast definicja poziomu promieniowania. Zmodyfikowano definicję wskaźnika transportowego (TI) uwzględniając nowy rodzaj przedmiotu skażonego powierzchniowo SCO-III, czyli duży przedmiot stały, który ze względu na swoje rozmiary nie może być przewożony w typowym rodzaju sztuki przesyłki opisanym w ADR.
 • W zakresie klasy 6.2 (materiały zakaźne) została zmieniona definicja odpadów medycznych lub klinicznych. Są to odpady pochodzące z weterynaryjnego leczenia zwierząt, medycznego leczenia ludzi lub z badań biologicznych. Natomiast odpady medyczne lub kliniczne zawierające materiały zakaźne kategorii A powinny być zaliczone do UN 2814, UN 2900 lub nowego UN 3549. Również stałe odpady medyczne zawierające materiały zakaźne Kategorii A powstałe w wyniku medycznego leczenia ludzi lub weterynaryjnego leczenia zwierząt mogą być zaliczone do UN 3549. Pozycja UN 3549 nie może być natomiast stosowana do odpadów z badań biologicznych lub odpadów płynnych. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 3549 to „ODPAD MEDYCZNY KATEGORIA A ZAKAŹNY DLA LUDZI stały” lub „ODPAD MEDYCZNY KATEGORIA A ZAKAŹNY tylko DLA ZWIERZĄT stały.
 • ADR 2021-2023 dopuszcza również, w niektórych przypadkach ustalanie nazwy przewozowej z uwzględnieniem nazwy technicznej. W przypadku pozycji UN 3077 i 3082 nazwa techniczna może być nazwą zapisaną wielkimi literami pod warunkiem, że nie zawiera skrótu I.N.O. Np.

UN 3082 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (FARBA).
UN 3082 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (PRODUKTY PERFUMERYJNE).


Z pozostałych zmian warto zwrócić uwagę na:

 • Nowe i częściowo zmodyfikowane przepisy szczególne zawarte w Dziale 3.3. Np. przepis szczególny 363 dla UN 3528, 3529, 3530 (tj. silniki spalania wewnętrznego lub maszyny spalania wewnętrznego). Zaktualizowano przepis szczególny 376 dotyczący akumulatorów litowych. Dodano miedzy innymi nowy przepis szczególny 390.
 • Zmianom uległy też przepisy w zakresie Instrukcji pakowania. Usunięto Instrukcję pakowania P801a. W jej miejsce została rozbudowana instrukcja P801, która obecnie dotyczy również UN 2794, 2795 i 3028 oraz zużytych akumulatorów UN 2800. Rozbudowie uległa instrukcja pakowania P903. Wykaz instrukcji pakowania uzupełniono natomiast o dwie zupełnie nowe instrukcje P622 i LP622, które mają zastosowanie do nowego numeru UN 3549, czyli odpadów medycznych przewożonych do utylizacji.
 • Warto pamiętać, że zgodnie z nowym ADR wszelkie oznaczenia na sztuce przesyłki wykonane zgodnie z wymaganiami, ale odnoszące się do rodzaju sztuki przesyłki, które nie dotyczą numeru UN i prawidłowej nazwy przewozowej aktualnie przewożonej przesyłki powinny być usunięte lub zakryte.
 • Znak dla akumulatora litowego może być również kwadratowy, a nie jak dotąd wyłącznie prostokątny.

 • W dokumencie przewozowym, w przypadku przewozu obejmującego przejazd przez tunele, w których obowiązują ograniczenia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, powinien pojawić się kod ograniczeń przewozu przez tunele podany w kolumnie (15) tabeli A w dziale 3.2, wielkimi literami w nawiasie, lub zapis „(─)”.
 • Pojazd nie może być używany do przewozu towarów niebezpiecznych po dacie wygaśnięcia ważności świadectwa, dopóki nie będzie miał ważnego świadectwa dopuszczenia.

Pamiętajmy, że bez względu na zakres i charakter zmian przepisów warto być na bieżąco. Warto się szkolić i poszerzać wiedzę, szczególnie w tak ważnej i odpowiedzialnej gałęzi transportu jaką jest przewóz towarów niebezpiecznych.


Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w naszych kursach i szkoleniach ADR dla kierowców.

Kursy ADR