Nowy rok 2022. Co się zmieni w szkoleniu?

Ministerstwo Infrastruktury od dłuższego czasu sygnalizuje zmiany jakie maja nastąpić w przepisach dotyczących szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców. Projekt zmiany ustawy o kierujących pojazdami został przygotowany w związku z negatywną oceną procesu nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców i przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy wyrażoną w raporcie NIK z września 2015 r. oraz w odpowiedzi na wnioski i uwagi organizacji społecznych zrzeszających zarówno podmioty prowadzące szkolenia, jak i redlujące egzaminy państwowe.

Wyniki przeprowadzanych kontroli wskazują, że na niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wpływa m.in. nie do końca skuteczny system szkolenia kierowców. Szkolenie i zdanie egzaminu nadal nie przyucza do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drogach (szczególnie szybkiego ruchu). Niedoświadczeni kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych uczestników ruchu drogowego. Chociaż uzyskanie prawa jazdy w Polsce jest wciąż znacznie trudniejsze niż w pozostałych krajach UE, rygoryzm egzaminów nie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Młodzi kierowcy są w Polsce sprawcami co piątego wypadku drogowego. O nieskuteczności polskiego systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami świadczą główne przyczyny wypadków powodowanych przez młodych wiekiem (do 24 lat) i stażem (do 2 lat) kierowców: nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowania wobec pieszego.


Biorąc pod uwagę powyższe, organizacje społeczne zrzeszające zarówno instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów jak i kierowców wystąpiły do Ministra Infrastruktury z postulatami o dokonanie szeregu zmian w zasadach prowadzeniu ośrodków szkolenia przeprowadzania i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy, oraz w zasadach organizacji egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. W ich ocenie niska zdawalność części praktycznej egzaminu państwowego nie jest wyłącznie spowodowana słabą jakością wyszkolenia kandydatów na kierowców, ale także organizacją egzaminów.


Projekt ustawy ma na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców co będzie miało wpływ przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich obywateli.


Co przewiduje projekt ustawy?


  • Jazda z rodzicem lub opiekunem. wprowadza możliwość odbywania szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osoba towarzyszącą (opiekunem prawnym osoby szkolonej),
  • możliwość szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub ubiegającymi się o przywrócenie cofniętych lub zatrzymanych praw jazdy,
  • wprowadza rezygnację z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania.
  • Wyższe wymagania w stosunku do kandydatów na instruktora, wykładowcy oraz egzaminatora. Zaproponowano również zmniejszenie częstotliwości odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów (z 1 roku na 2 lata). Wprowadzono również odbycie obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów techniki jazdy,
  • wprowadza zmiany w przepisach dotyczących uzyskiwania karty rowerowej przez wprowadzenie w klasie 4 szkoły podstawowej obowiązkowego przedmiotu „wychowanie komunikacyjne”,
  • wprowadza wyższe wymagania w stosunku do osób upoważnionych przez starostę do przeprowadzania kontroli w OSK, co przyczyni się do poprawy jakości przeprowadzanych kontroli,
  • Pytania na prawo jazdy tajne!! Przepisy wprowadzą ograniczenie, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • wprowadza jednoznaczne wskazane błędy popełniane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, skutkujące natychmiastowym przerwaniem egzaminu,
  • zmienia obowiązek odbycia w okresie próbnym w okresie między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, obowiązkowego kursu dokształcającego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym dla wszystkich młodych kierowców, tak aby szkolenie odbywały osoby, które popełniły 2 wykroczenia w ruchu drogowym w okresie próbnym.

Jeżeli chcesz zdążyć przed planowanymi zmianami, szczególnie przed utajnieniem bazy pytań na prawo jazdy już dziś pomyśl o kursie na prawo jazdy! Zapraszamy do naszej szkoły.Sprawdź ofertę kursów na prawo jazdy w Warszawie:


Kurs prawa jazdy na motocykl – oferta i cennik:


Kurs prawa jazdy na samochód – oferta i cennik:


Kurs prawa jazdy na ciężarówkę – oferta i cennik:


Kurs prawa jazdy na autobus – oferta i cennik: