Zdaj egzamin praktyczny na kat. C+E ciągnikiem siodłowym z naczepą!

kurs prawo jazdy kat. C+E warszawa, jazdy doszkalające kat. C+E warszawa, Bus driving license course Category C+E
Egzamin z naczepą.

Czy wiesz, że egzamin praktyczny na kategorię C+E można zdawać z wykorzystaniem ciągnika siodłowego i naczepy? Jest to niewątpliwie atut dla przyszłych pracodawców, oczekujących od nowo zatrudnianych kierowców umiejętności kierowania właśnie takim pojazdem, jaki w większości wykorzystywany jest do realizacji transportu. Od 1 stycznia 2020 r. przepisy już dają taką możliwość. Dodatkowo w tej chwili egzamin na ciężarówkę (kat. C lub C+E) zdawany automatem nie ogranicza prawa jazdy tylko do automatycznych skrzyń biegów, jeżeli nasze prawo jazdy kat. B takich ograniczeń nie posiada. Ale po kolei.


Egzamin ciągnikiem siodłowym.

Przepisy w sprawie warunków technicznych pojazdów egzaminacyjnych zakładają, że zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii C+E powinien składać się z ciągnika siodłowego z naczepą, przy czym zespół pojazdów powinien:

  • mieć długość co najmniej 16 m,
  • być wyposażony w układ przeniesienia napędu z ręczną albo automatyczną skrzynią biegów umożliwiającą ręczny wybór biegów przez kierowcę,
  • mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t,
  • mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
  • osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
  • mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t,
  • mieć skrzynię ładunkową naczepy zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych samochodu; długość skrzyni ładunkowej powinna odpowiadać długości naczepy.

Przepisy te wprowadziły również dość długi okres przejściowy – zespół pojazdów może odpowiadać dotychczasowym warunkom technicznym tj. ciężarówka z przyczepą do 31 grudnia 2024 r. A wręcz do 31 marca 2020 r. można było jeszcze rejestrować zespoły pojazdów składające się z ciężarówki i przyczepy, jako zespoły pojazdów szkoleniowych lub egzaminacyjnych na kategorię C+E.

Pomimo tego i pomimo, że praktycznie w większości WORD-ów występują jeszcze dotychczasowe rozwiązania w zakresie kategorii C+E (czyli przyczepy), już od 1 stycznia 2020 r. można na egzamin państwowy podstawić ciągnik siodłowy z naczepą, jeżeli np. takim pojazdem uczyłeś się w ośrodku szkolenia. Ośrodki egzaminowania powinny już mieć przygotowane w tym zakresie place manewrowe, wyposażone w nowe dostosowane do naczep stanowiska między innymi do wykonywania jazdy po łuku i parkowania.

Dotychczasowa praktyka pokazała, że większość pojazdów wykorzystywanych w procesie szkolenia i egzaminowania dla prawa jazdy kategorii C+E to zespoły pojazdów składające się z samochodów ciężarowych z przyczepami. Rzadko wykorzystuje się ciągniki siodłowe z naczepą. Jest to sytuacja odwrotna niż na rynku transportowym, do którego po szkoleniu i egzaminie trafiają kierowcy. W transporcie drogowym głównym środkiem transportu są ciągniki siodłowe z naczepą. Obecne ograniczenie powoduje najczęściej, że firma transportowa przyjmując do pracy nowego kierowcę tuż po szkoleniu i egzaminie na prawo jazdy kategorii C+E musi od nowa szkolić tego pracownika z umiejętności kierowania i obsługi ciągnika siodłowego i naczepy.

Mając to na względzie, oraz biorąc pod uwagę postulaty organizacji społecznych zrzeszających zarówno transportowców jak i podmioty szkolące Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się, aby w okresie 5 lat dokonać zmiany tej zależności poprzez wprowadzenie obowiązku prowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii C+E przy użyciu ciągników siodłowych z naczepą. Uznano, że jest to wystarczający czas dla umożliwienia podmiotom naturalnej wymiany posiadanych pojazdów na pojazdy spełniające nowe wymagania. Z punktu widzenia przedsiębiorców transportowych zmiana powinna przyczynić się do uzyskania lepiej przygotowanych do wykonywania pracy kierowców zawodowych, a więc do ograniczenia liczby i czasu szkoleń wewnętrznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnionych kierowców na nowoczesnych samochodach ciężarowych.


Twoja szansa!

Jednakże zanim to nastąpi i zanim WORD-y wymienią zespoły pojazdów na nowe ciągniki siodłowe upłynie jeszcze trochę czasu (ostateczny termin to w końcu 2024 r.). Chcąc podnieść swoją szansę i pozycję w negocjacjach warunków pracy jako kierowca już dzisiaj możesz przystąpić do szkolenia i egzaminu na ciągniku siodłowym z naczepą. Pracodawca z pewnością doceni fakt, że przyszły kierowca miał już do czynienia z zespołem pojazdów powszechnie wykorzystywanym w transporcie. Oszczędzi mu to dodatkowych szkoleń, zapoznawania z pojazdem, a przede wszystkim obniży koszty wdrożenia nowego kierowcy. Jest to dodatkowy atut dla pracownika!


Egzamin automatem

Dodatkowo zmiany przepisów z 2019 r. umożliwiają przystępowanie do egzaminu w zakresie kategorii C oraz C+E prawa jazdy pojazdem z automatyczną skrzynią biegów bez konsekwencji w postaci ograniczeń w prawie jazdy. Jeżeli posiadamy prawo jazdy kategorii B w pełnym zakresie (zarówno skrzynie automatyczne, jak i manualne), to prawo jazdy kategorii C oraz C+E nie będzie posiadało ograniczenia wyłącznie do automatów pomimo, że egzamin odbył sią na takim pojeździe.

Zmiana ta związana była z problemami z zakupem i eksploatacją pojazdów do nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E wyposażonych jedynie w manualną (ręczną) skrzynię biegów. Obecnie produkowane pojazdy ciężarowe w znakomitej większości są pojazdami wyposażonymi w półautomatyczne lub w pełni zautomatyzowane skrzynie biegów. Wszystkie te konstrukcje posiadają możliwość wyboru biegów przez kierowcę, ale bez konieczności wciskania sprzęgła. Dlatego też zakup nowych pojazdów do szkolenia czy egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii C i C+E wyposażonych w ręczną skrzynię biegów jest, z punktu widzenia technicznego oraz z punktu widzenia przydatności w późniejszym kierowaniu pojazdem niezasadny i ekonomicznie nieuzasadniony. Postęp techniki w tym zakresie jednoznacznie zmierza do wyeliminowania z rynku pojazdów ciężarowych i autobusów pojazdów wyposażanych w ręczne skrzynie biegów.

Egzaminator wpisując wynik z egzaminu stosuje kod „78” – jeżeli egzamin był przeprowadzony pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, jednak nie dotyczy to egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C, C+E, C1+E, D1, D, D1+E, D+E – w przypadku osób posiadających prawo jazdy kategorii B bez ograniczenia do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów.

Zapraszamy do naszego ośrodka na szkolenia również z wykorzystaniem ciągnika siodłowego z naczepą.Sprawdź ofertę szkoleń na ciągniku siodłowym!


Kurs prawa jazdy kat. C+E

Jazdy doszkalające ciągnik siodłowy