Co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych ?

Co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych ?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego, obowiązującymi od grudnia 2011 co najmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym powinna posiadać taki certyfikat. Certyfikat kompetencji zawodowej wydawany przez ITS jest jeden – TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY, który upoważnia jednocześnie do wykonywania transportu krajowego. Linia nauka jazdy zaprasza na Kurs certyfikat kompetencji zawodowych


Kto musi uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych ?

Certyfikacja kompetencji zawodowych nie dotyczy kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem. Do osób zarządzających przedsiębiorstwem należą osoby mające zasadniczy, decydujący wpływ na funkcjonowanie przedsięborstwa, zdolne do podejmowania prawnie skutecznych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa:

 • ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa (prezes, zarząd, przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczną),
 •  odpowiednio umocowane do podejmowania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania transportu drogowego, a w szczególności zawierania umów przewozu, nabywania i zbywania przedmiotów zaliczanych do środków trwałych przedsiębiorstwa, w tym, np. środków transportu, czy też upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

Kto nie musi ubiegać się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym certyfikat kompetencji zawodowych potrzebny jest tylko jako jeden z dokumentów do uzyskania licencji. Licencje muszą uzyskać jedynie przewoźnicy wykonujący zarobkowy drogowy transport krajowy i międzynarodowy z wyłączeniem transpotu wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów:

 • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób,
 • dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.
 • w ramach powszechnych usług pocztowych,
 • w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,

Z posiadania certyfikatu przewoźnika zwolnieni są także taksówkarze.


Program szkolenia Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych (hasłowy):

 1. prawo cywilne i prawo handlowe,
 2. prawo pracy i zagadnienia socjalne,
 3. prawo finansowe,
 4. organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 5. rachunkowość i sprawozdawczość finansową przedsiębiorstwa,
 6. informacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika i krajowego transportu drogowego rzeczy,
 7. informacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu.

Kadra szkoleniowa na kursie Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych:

Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych prowadzony jest przez Wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie z zakresu zarządzania firmą transportową, byli pracownicy ITD., księgowa z wieloletnim stażem w firmie transportowej. Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych prowadzone jest pod kątem wiedzy teoretycznej w oparciu o pytania testowe pojawiające się na egzaminie oraz zajęcia praktyczne polegające głównie na rozwiązywaniu zadań problemowych które są najczęstszą przyczyną wyników negatywnych egzaminów.


Egzamin państwowy:

Egzamin państwowy po ukończeniu kursu Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych przeprowadzany jest przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) kosztuje 800 zł.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r.Pozycja 96 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2)  zarządza się, co następuje:


Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin składa się z dwóch części:

1. testu pisemnego zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru;
2. pisemnego zadania egzaminacyjnego.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z każdej części egzaminu, stanowi 50% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów.


Jednostką certyfikującą, przy której działają komisje egzaminacyjne, jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Ustawodawca określił dwie grupy przewoźników:

 • tych, którzy posiadają udokumentowaną praktykę na stanowisku szefa firmy
 • tych, którzy nie posiadają udokumentowanej praktyki na stanowisku szefa firmy

Przewoźnicy należący do pierwszej z tych grup zdają egzamin łatwiejszy – tylko same testy. Druga grupa ma egzamin trudniejszy, gdyż oprócz testów rozwiązuje także zadania problemowe.


Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – informacje dla osób ubiegających się po raz pierwszy o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. 

Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu
 • dwa podpisane egzemplarze oświadczenia posiadacza certyfikatu
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł.)

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa


Materiały szkoleniowe do kursu Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych :

Testy, podręczniki, akty prawne.


Podstawa Prawna Certyfikacji:

W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.  Nr 125 poz. 874 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).

Pełen program kursu Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych:

Zakres zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

 1. Prawo cywilne

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób

 1. znać rodzaje umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki;
 2. umieć negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 1. być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia
  w dostawie oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną;
 2. znać uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

w odniesieniu do transportu drogowego osób:

 1. być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną.
 2. B.Prawo handlowe

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. znać warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, znać ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa;
 2. posiadać odpowiednią wiedzę o różnych formach spółek handlowych oraz o zasadach ich zakładania i funkcjonowania.
 3. Prawo socjalne

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. rolę i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.);
 2. obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników;
 3. przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych wprzedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.);
 4. przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, wszczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów; oraz
 5. przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, wszczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 6. Prawo podatkowe

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych;
 2. podatku od pojazdów silnikowych;
 3. podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury;
 4. podatku dochodowego.
 5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. znać przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności;
 2. znać różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty
  i obowiązki;
 3. wiedzieć, czym jest bilans, jak się go sporządza i jak odczytuje;
 4. być w stanie odczytać i zinterpretować rachunek zysków i strat;
 5. być w stanie ocenić rentowność przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych;
 6. być w stanie opracować budżet;
 7. znać składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz być w stanie wyliczyć koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę;
 8. być w stanie sporządzić schemat organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz zaplanować wykonywanie pracy itd.;
 9. znać zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.;
 10. znać różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki;
 11. znać oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy

 1. być w stanie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz znać międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie;
 2. znać różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rolę, funkcje oraz –
  w odpowiednich przypadkach – ich status;

w odniesieniu do transportu drogowego osób

 1. umieć stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób;
 2. umieć stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.
 3. Dostęp do rynku

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium
  i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje;
 2. przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego;
 3. dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane
  z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy
  i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 1. przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku
  i logistyki;
 2. formalności graniczne, rolę i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki
  i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi;

w odniesieniu do transportu drogowego osób:

 1. przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób;
 2. przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz być
  w stanie sporządzać plany transportowe.
 3. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. znać przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków;
 2. być w stanie dokonywać doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa;
 3. znać formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów;
 4. wiedzieć, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin;
 5. być w stanie sporządzać okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia.

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 1. znać różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz być w stanie wprowadzać procedury i wydawać polecenia dotyczące załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.);
 2. znać różnorodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego;
 3. być w stanie realizować procedury w celu spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE irozporządzenia (WE) nr 1013/2006
 4. być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP);
 5. być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów
  o transporcie żywych zwierząt.
 6. Bezpieczeństwo drogowe

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:

 1. wiedzieć, jakie kwalifikacje są wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.);
 2. być w stanie podjąć konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.);
 3. być w stanie sporządzać instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych;
 4. być w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku i wdrażać odpowiednie procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych;
 5. być w stanie realizować procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i znać odpowiednie techniki;

w odniesieniu do transportu drogowego osób:

 1. posiadać podstawową wiedzę z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa


Kurs certyfikat kompetencji zawodowych