Duże zmiany w transporcie drogowym…, czyli „Pakiet Mobilności”. Część 2

Harmonogram zmian.


Lipiec 2020 r. to czas ogłoszenia „Pakietu mobilności”.

W sierpniu 2020 r. zaczęły obowiązywać pierwsze regulacje takie jak np.:

 • Wymagany powrót kierowcy do swojego miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby firmy, nie rzadziej, niż co 4 tygodnie.
 • Zakaz odbywania regularnych 45h odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu.
 • Możliwość odbycia dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd (transport międzynarodowy), jednak jest to obarczone dodatkowymi warunkami.
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy o maksymalnie 1 lub 2 godziny przy powrocie do bazy lub do domu, pojawia się jednak konieczność udokumentowania odstępstwa (wydłużenia) na wydruku z tachografu lub na wykresówce.
 • Transformacja zasad przerw w załodze (kierowca pozostający w gotowości na fotelu pasażera może zaliczyć ten czas jako przerwę, pod warunkiem, że nie będzie pomagał kierowcy prowadzącemu pojazd).
 • Pojawił się obowiązek oznaczania symboli państw na wykresówkach, pojawił się również obowiązek rejestracji powrotów.
 • Pojawiła się opcja przerwania odpoczynku tygodniowego regularnego lub skróconego na promie lub kolei, jednak w przypadku odpoczynku regularnego trwającego 45 godzin muszą zostać spełnione określone warunki:
  • podróż kierowcy na promie musi trwać co najmniej 8 godzin;
  • kierowca musi mieć dostęp do kuszetki.

Luty 2022

Wszyscy kierowcy na terenie UE będą musieli otrzymywać pełne wynagrodzenie minimalne. Wynagrodzenie to powinno być odpowiednie dla kraju, w którym kierowca będzie realizował pracę (obejmuje to też przewóz kabotażowy). Kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza symbol państwa, do którego wjechał. Postój taki powinien nastąpić w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. Wyrównanie do pensji minimalnej nie będzie obowiązywało w przypadku tranzytu oraz transportu bilateralnego (dwóch dodatkowych operacji, załadunku i rozładunku).

Równie ważna zmiana w transporcie drogowym to fakt, że raz na osiem tygodni będzie obowiązywał nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania. Generalnie pojazd, który wykonuje transport międzynarodowy będzie musiał powracać do bazy eksploatacyjnej nie później niż 8 tygodni od momentu jej opuszczenia.

Pakiet Mobilności obejmuje również regulacje dotyczące przewozów kabotażowych. Pomimo utrzymania trzech operacji kabotażowych na terenie danego kraju, to po ich wykonaniu przez cztery dni będą wstrzymane kolejne operacje kabotażowe. Przewozy kombinowane będą mogły zostać objęte zasadami kabotażu (warunkiem będzie odbycie trasy w jednym państwie UE).

Niestosowanie się do nowych przepisów dotyczących m.in: delegowania ma zostać ukarane nie tylko karą pieniężną ale również utratą dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

Prawdopodobne zmiany obejmą udostępnianie certyfikatu kompetencji zawodowych (zarządzających transportem w przedsiębiorstwach transportowych). Brak jeszcze faktycznych zmian. Na razie wiadomo, że dotyczyć one będą głównie zasad wyznaczania osób zarządzających transportem. Powstaje w związku z tym pytanie co dalej z odpłatnym użyczaniem certyfikatu kompetencji zawodowych.


Czerwiec 2022

Kolejne zmiany obejmą przewoźników posiadających pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony, które wykorzystywane są do transportu międzynarodowego. Posiadanie licencji na przewóz drogowy będzie wymagane już dla pojazdów od 2,5 tony DMC. Oznacza to, że zmiana ta nie będzie dotyczyć przewoźników wykonujących transport krajowy rzeczy oraz osób, a także międzynarodowych przewozów na potrzeby własne.

Ci właśnie przewoźnicy, wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami do 3,5 tony będą musieli posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Certyfikat, który w zasadzie wymagany był jedynie od przewoźników posiadających pojazdy samochodowe powyżej 3,5 tony DMC i posiadających zezwolenie na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję międzynarodową.
Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania stosownego egzaminu. Naturalnie istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu – w takim przypadku istotne jest wykazanie, że przed 20 sierpnia 2020 r nieprzerwanie przez 10 lat osoby zarządzały przedsiębiorstwem z pojazdami do 3,5 tony DMC.

W związku z tym przewoźnicy, którzy podlegają pod Pakiet Mobilności  będą zobowiązani do posiadania:

 • siedziby firmy,
 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • gwarancji finansowej tj.1800 Euro na pierwszy pojazd i 900 Euro na każdy kolejny;
  oraz
 • spełnienia dobrej reputacji.