Kurs nalewaki

Kurs nalewaki Warszawa

Kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR potocznie zwany jest kursem na nalewaki cystern. Kurs jest przeznaczony dla kierowców cystern, pracowników stacji benzynowych, pracowników baz paliw, którzy potrzebują nabyć umiejętność obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych paliwami. Kurs na nalewaki – napełnianie i opróżnianie cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Po kursie osoba zdobywa uprawnienia do napełniania cystern w bazie paliw, opróżniania cystern na stacji benzynowej, oraz opróżniania cystern u odbiorcy np. na placu budowy. W Linia nauka jazdy zdobędziesz też uprawnienia kierowcy ciężarówki – zapraszamy na Kurs prawa jazdy kat. C, Kurs prawa jazdy kat. C+EKurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony


Cel szkolenia nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Celem kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych jest zapoznanie uczestników z obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń NO. Celem nauczania kursowego jest również przygotowanie do egzaminu, przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, uprawniającego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Wymagania do rozpoczęcia kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU


Informacje na temat planowanego kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych
Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl


CENA KURSU

550 zł

Prosimy uiścić opłatę za kurs przed rozpoczęciem szkolenia.
Wpłaty za kurs nalewaki można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Program szkolenia na nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

1. Ogólne wiadomości o właściwościach fizyczno- chemicznych towarów niebezpiecznych wg. ADR
2. Informacje szczegółowe o towarach niebezpiecznych przewożonych w zbiornikach transportowych wg ADR
3. Dozór techniczny nad urządzeniami NO oraz nad zbiornikami transportowymi
4. Rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
5. Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych czynności robocze i kontrolne
6. Ogólne zalecenia bhp i ppoż., ochrona środowiska i udzielanie pierwszej pomocy


Zajęcia teoretyczne:

Zajęcia teoretyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych trwają 1 dzień (ok. 5 godzin)
Miejsce przeprowadzenia zajęć: biuro Linia nauka jazdy na Bemowie ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa dojazd


Zajęcia praktyczne:

Zajęcia teoretyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych trwają 1 dzień  (ok. 5 godzin)
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Terminal Paliw Orlen Mościska


Egzamin po kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

Egzamin końcowy po kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych jest przeprowadzony przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, a jego termin jest narzucony odgórnie przez komisję kwalifikacyjną. Egzamin obejmuje teorię w sali wykładowej i praktykę na terenie bazy paliw. Po zdanym egzaminie uczestnik dostaje zaświadczenie z TDT.

Cena egzaminu Państwowego: 171,94 zł.

Od 1 stycznia 2019 r. za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikację osób pobierana jest opłata w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2019 r. wynosi 171,94 PLN. 


ZAPISY NA KURS

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

 


Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu Nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 00.122.1321 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 02.199.1671 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych  ( Dz. U. 06.181.1335)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 05.243.2065 z późn. zm.)