Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem

OPERATORZY MASZYN Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem WARSZAWA

Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO (ładowarki teleskopowe). Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem przeznaczony jest dla pracowników magazynów i sklepów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, pracowników placów składowych i hurtowni, oraz osób nadzorujących pracę wózków. Kurs operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO kończy się egzaminem, i uprawnia bezterminowo do operowania wszystkimi typami wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenie obejmuje również wymianę butli gazowej.


Cel kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Celem kursu na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków podnośnikowych (ładowarek teleskopowych) – kat. I WJO.


Wymagania do rozpoczęcia kursu na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • ważne badania lekarskie

Do realizacji kursów wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU


Informacje na temat planowanego kursu:

tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa


CENA KURSU

1200 zł

przy zapisie wymagana zaliczka w kwocie 100 zł, egzamin państwowy w cenie kursu
Wpłaty za kurs wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem!


Czas trwania kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem obejmuje 67 godzin zajęć. (52 godz – część teoretyczna i min. 15 godz. – część praktyczna)


Program na kursie wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

1. przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
2. typy wózków jezdniowych specjalizowanych
3. budowa wózków jezdniowych
4. czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
5. czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
6. czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
7. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
8. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
9. praktyczna nauka jazdy


Egzamin po kursie na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Egzamin końcowy po kursie na operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia nauka jazdy  (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2019 r. wynosi 171,94 PLN. 


ZAPISY

Zapisy na kurs jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .