Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem

Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem WARSZAWA

Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO (ładowarki teleskopowe). Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem przeznaczony jest dla pracowników magazynów i sklepów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, pracowników placów składowych i hurtowni, oraz osób nadzorujących pracę wózków. Kurs operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO kończy się egzaminem, i uprawnia bezterminowo do operowania wszystkimi typami wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenie obejmuje również wymianę butli gazowej.


Cel kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Celem kursu na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków podnośnikowych (ładowarek teleskopowych) – kat. I WJO.


Wymagania do rozpoczęcia kursu na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Do realizacji kursów wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie tel. 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Linia nauka jazdy Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a dojazd


Informacje na temat planowanego kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:
Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl

CENA KURSU

1200 zł

przy zapisie wymagana zaliczka w kwocie 100 zł, egzamin państwowy w cenie kursu
Wpłaty za kurs wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem!


Czas trwania kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem obejmuje 67 godzin zajęć. (52 godz – część teoretyczna i min. 15 godz. – część praktyczna)


Program na kursie wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

1. przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
2. typy wózków jezdniowych specjalizowanych
3. budowa wózków jezdniowych
4. czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
5. czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
6. czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
7. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
8. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
9. praktyczna nauka jazdy


Egzamin po kursie na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Egzamin końcowy po kursie na operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia nauka jazdy  (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2019 r. wynosi 171,94 PLN. 


ZAPISY NA KURS

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa


Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .