Zmiany w egzaminowaniu! Łatwiejszy egzamin na kat. C i C+E.

Uwaga! – od 5 i 6 września zmiany w egzaminowaniu. Łatwiejszy egzamin na kat. C i C+E.


Z początkiem września wchodzą zmiany w zakresie egzaminowania kandydatów na kierowców. Cześć z nich ma bardziej kosmetyczny charakter i dotyczy funkcjonowania ośrodków egzaminowania, przede wszystkim w sferze organizacji egzaminów. Nie mniej jednak zmienią się też niektóre zasady i kryteria oceny w zakresie kategorii C, C+E oraz B+E prawa jazdy. Warto wiedzieć co nas czeka.


Ostatnia zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców z 2019 r. w zasadniczy sposób przeorganizowała pracę Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wprowadzając rozwiązania prawne wymuszające wskazanie jednoznacznej i dokładnej godziny o której będzie przeprowadzany egzamin państwowy, zarówno jego część praktyczna jak i teoretyczna, dla każdej osoby egzaminowanej. Dokonano także zmiany polegającej na wskazaniu maksymalnej liczby egzaminów jakie może przeprowadzać konkretny egzaminator w ciągu dnia. Wskazano także jak długo w ciągu dnia egzaminator może pracować. Obecnie zaproponowano poprawę niektórych przepisów wpływających na płynność obsługi kandydatów na kierowców oraz na doprecyzowanie sposobów postępowania w niektórych sytuacjach egzaminacyjnych.


Ułatwienia dla dyslektyków

Kolejna zmiana jest podyktowana umożliwieniem osobom z dysleksją swobodnego przystąpienia do części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. W przypadku osoby z dysleksją, która została udokumentowana opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej możliwe będzie przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu nie ulegają zmianie.Zmiany w zasadach i kryteriach oceny

Pojawiła się aktualizacja zapisu w tabeli nr 1 określającej zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejście dla pieszych zapis ten otrzymał brzmienie „Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.”               Jak stwierdziło Ministerstwo Infrastruktury dotychczasowe rozwiązanie polegające na obowiązku przerwania egzaminu z wynikiem negatywnym osobie, która nie ustąpiła pieszemu będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych jest nadal właściwe, ale ze względu na konieczność kształtowania właściwych postaw kierujących pojazdami wobec pieszych powinno być uzupełnione także o bezwzględny obowiązek przerwania egzaminu w przypadku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Oczywiście biorąc pod uwagę przepisy ogólne egzaminator ma już możliwość przerwania egzaminu w takim przypadku, ale niezbędne jest wskazanie obligatoryjności zachowania takiego zachowania egzaminatora.


Zmiana w zakresie sposobu wykonania zadania sprzęganie pojazdu z przyczepą dla prawa jazdy kategorii B+E pozwoli osobom egzaminowanym na nieco swobodniejsze (mniej precyzyjne) poruszanie się pojazdem po placu manewrowym w trakcie podjeżdżania tyłem do przyczepy, która ma być sprzęgnięta. Ze względu na gabaryty przyczep i możliwość ich swobodnego przestawienia przy użyciu siły mięśni precyzyjny podjazd hakiem pod zaczep nie powinien być wymagany. Nie będzie zatem wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m.


W nowych kryteriach odstąpiono podczas egzaminu na placu manewrowym w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, D1 od obowiązku płynności jazdy podczas cofania po łuku i prostej. Umożliwiono również wysiadanie z pojazdu podczas wykonywania manewru cofania nie 1 raz tylko 3 krotnie (dotyczy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T). Zmiana jest podyktowana dostosowaniem zasad przeprowadzania egzaminu do rozwiązań praktycznie stosowanych w życiu codziennym. Zmiany te ułatwią osobom egzaminowanym wykonanie manewrów, likwidując wymagania w praktyce niestosowane w normalnym ruchu drogowym.


Doprecyzowano sposób wykonania zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem, co pozwoli na jednoznaczne traktowanie osób egzaminowanych przez egzaminatorów. Z pozyskanych informacji wynikało, że pomimo wskazania w zadaniu (w formie rysunku), że wjazd może odbywać się z dowolnej strony stanowiska, często egzaminatorzy decydowali z której strony ten wjazd ma być wykonany, co powodowało niejednokrotnie sprzeczki i skargi osób egzaminowanych. Po zmianach, jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.


Zmodyfikowane zostały wymiary stanowiska egzaminacyjnego jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu w zakresie samochodów ciężarowych z naczepą. Podyktowane jest to uwagami środowiska szkoleniowo-egzaminacyjnego. Zaproponowane w dotychczasowych przepisach wymiary stanowisk dają możliwość wykonania zadania, jednak poziom jego trudności znacznie przekracza konieczne umiejętności młodego kierowcy. Nie ma potrzeby aby na egzaminie państwowym na prawo jazdy sztucznie podnosić poziom trudności. Nowe rozwiązanie pozwoli na sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę, nie podnosząc nadmiernie poziomu jego trudności.


Zadanie w ruchu drogowym przejazd przez skrzyżowania równorzędne dla samochodów ciężarowych, autobusu i ciągnika rolniczego z przyczepą, które do tej pory było ciężko zrealizować w związku z wieloma ograniczeniami dla takich pojazdów, będzie realizowane w zależności od tego czy sytuacja drogowa umożliwi bezpieczne jego wykonanie oraz od dostępności takich skrzyżowań.


Sprawdź ofertę kursów na prawo jazdy w Warszawie:

Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Jazdy doszkalające kat. C

Jazdy doszkalające kat. C+E

Kwalifikacja wstępna

Szkolenia okresowe